Báo cáo khảo sát

Giao diện Báo cáo khảo sát

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: lọc theo tên chiến dịch.

 • Thời gian bắt đầu: lọc theo thời gian bắt đầu chiến dịch

 • Xuất báo cáo: xuất dữ liệu báo cáo khảo sát của chiến dịch lọc tìm thấy. Dữ liệu trả về email qua định dạng excel

 • Export all: xuất dữ liệu báo cáo khảo sát của chiến dịch lọc tìm thấy

(2) Kết quả tìm kiếm

 • Tên khách hàng: tên khách hàng trong chiến dịch

 • Mã chiến dịch: mã định danh chiến dịch trên hệ thống

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch

 • Loại cuộc gọi: loại cuộc gọi. Giá trị mặc định ở đây là Gọi ra

 • Số điện thoại: số điện thoại khách hàng

 • Trạng thái: trạng thái khách hàng trong chiến dịch

  • Chưa thực hiện: khách hàng chưa được hệ thống gọi

  • Đang xử lý: khách hàng đang trong cuộc gọi từ chiến dịch

  • Đã gọi nhưng không được: đã thực hiện cuộc gọi tới khách hàng nhưng chưa thành công, vẫn chưa quá giới hạn gọi ra tối đa

  • Hẹn gọi lại: đã gọi khách hàng thành công và được yêu cầu hẹn gọi lại (có thao tác Hẹn gọi lại khi thực hiện chiến dịch)

  • Thành công: khách hàng đã được gọi thành công

  • Gọi hết số lần retry nhưng không được: gọi hết số lần retry nhưng không thành công

  • Không gọi lại: gọi tới khách hàng thành công và khách hàng không hẹn gọi lại (có thao tác Không gọi lại khi thực hiện chiến dịch)

  • Thực hiện cuộc gọi lỗi: cuộc gọi thực hiện lỗi, có thể lỗi từ hotline, internet agent lỗi dẫn đến timeout cuộc gọi, số khách hàng sai

  • Tạm dừng gọi ra: khách hàng bị đánh dấu tạm dừng gọi ra

  • Khách hàng bị chặn gọi ra: khách hàng trong danh sách “blacklist” gọi ra. Cài đặt này trong phần Cài đặt dịch vụ

  • Khách hàng đăng kí dịch vụ DNC: khách hàng đăng kí dịch vụ DNC (Do Not Call) của nhà mạng

Last updated