2. Phiếu ghi

Tại giao diện màn hình phiếu ghi, người dùng sẽ có thể xem hết tất các phiếu ghi thỏa mãn điều kiện đã được cài đặt tại mục phân quyền hiển thị.

Xem chi tiết phiếu ghi

Người dùng xem chi tiết phiếu ghi bằng cách ấn chọn phiếu ghi cần xem trên giao diện. Khi đó thông tin chi tiết phiếu ghi sẽ được hiển thị.

  • Serial và thời gian tạo: bao gồm mã phiếu ghi và thời gian phiếu ghi được khởi tạo.

  • Gọi ra từ phiếu ghi: người dùng có thể thực hiện gọi ra cho Khách hàng ngay tại phiếu ghi mà không cần mở giao diện softphone trên app. Sau khi ấn chọn biểu tượng gọi ra như hình 4 hệ thống sẽ tự động chuyển đến giao diện “cuộc gọi đang được thực hiện”.

  • Tiêu đề phiếu ghi: người dùng có thể thay đổi.

  • Liên hệ: là liên hệ Khách hàng được lưu trên hệ thống.

Lưu ý: để xem đầy đủ toàn bộ các trường thông tin phiếu ghi, người dùng ấn chọn biểu tượng “3 chấm” trên màn hình giao diện.

Lịch sử trao đổi.

Bộ lọc phiếu ghi

Để có thể sử dụng bộ lọc phiếu ghi, người dùng ấn chọn biểu tượng bộ lọc góc trái màn hình.

Bộ lọc nhanh

Bộ lọc nhanh bao gồm tất cả các bộ lọc nâng cao đã được người dùng đã tạo trên hệ thống khi sử dụng StringeeX trên website. Tại đây người dùng có thể xem tất cả các phiếu ghi thỏa mãn điều kiện của bộ lọc.

Bộ lọc chi tiết

Tại bộ lọc chi tiết, người dùng có thể lọc các phiếu ghi theo các trường thông tin có trên hệ thống.

Lưu ý: người dùng có thể kết hợp cả bộ lọc nhanh và bộ lọc chi tiết để có thể tìm được các kết quả như ý muốn nhanh hơn, dễ hơn bằng cách lựa chọn đồng thời bộ lọc nhanh cần lọc và điền thêm các trường thông tin cần lọc tại bộ lọc chi tiết.

Tạo phiếu ghi

Để có thể sử dụng bộ lọc phiếu ghi, người dùng ấn chọn biểu tượng “+” góc trái màn hình.

Người dùng hoàn thành việc tạo phiếu ghi bằng việc điền thông tin vào các trường của phiếu ghi. Trong đó các trường có dâu “*” màu đỏ là những trường bắt buộc phải điền, nếu không điền thông tin sẽ không tạo được phiếu ghi.

Last updated