25. Các định dạng file hỗ trợ trên StringeeX

Dưới đây là các định dạng tệp tin (file) được StringeeX hỗ trợ:

 • Upload liên hệ tại giao diện Liên hệ: ".xlsx" (theo template tải từ hệ thống)

 • Upload liên hệ tại giao diện Chiến dịch: ".xlsx" (theo template tải từ hệ thống)

 • File nhạc chờ: ".mp3", ".wav"

 • Đa kênh:

  • Live chat: ".mp2", ".mp3", ".wav", ".ogg", ".mp4", ".m4p", ".m4v", ".avi", ".mov", ".wmv", ".m4a", ".webm", ".jpg", ".jpeg", ".png", ".xbm", ".bmp", ".webp", ".svgz", ".gif", ".jfif", ".svg", ".ico", ".tiff", ".pjpeg", ".pjp", ".tif", ".ai", ".eps", ".pdf", ".doc", ".docx", ".txt", ".html", ".htm", ".xml", ".json", ".csv", ".zip", ".rar", ".xlsx", ".xls", ".ppt", ".pptx", ".odt", ".ods", ".odp", ".rtf"

  • Facebook (Facebook commnet, Message): ".mp2", ".mp3", ".wav", ".ogg", ".mp4", ".m4p", ".m4v", ".avi", ".mov", ".wmv", ".m4a", ".webm", ".jpg", ".jpeg", ".png", ".xbm", ".bmp", ".webp", ".svgz", ".gif", ".jfif", ".svg", ".ico", ".tiff", ".pjpeg", ".pjp", ".tif", ".ai", ".eps", ".pdf", ".doc", ".docx", ".txt", ".html", ".htm", ".xml", ".json", ".csv", ".zip", ".rar", ".xlsx", ".xls", ".ppt", ".pptx", ".odt", ".ods", ".odp", ".rtf"

  • Zalo: ".mp2", ".mp3", ".wav", ".ogg", ".mp4", ".m4p", ".m4v", ".avi", ".mov", ".wmv", ".m4a", ".webm", ".jpg", ".jpeg", ".png", ".xbm", ".bmp", ".webp", ".svgz", ".gif", ".jfif", ".svg", ".ico", ".tiff", ".pjpeg", ".pjp", ".tif", ".ai", ".eps", ".pdf", ".doc", ".docx", ".txt", ".html", ".htm", ".xml", ".json", ".csv", ".zip", ".rar", ".xlsx", ".xls", ".ppt", ".pptx", ".odt", ".ods", ".odp", ".rtf"

Lưu ý: đối với Facebook và Zalo có giới hạn kích thước khác với kênh Livechat của StringeeX cho file upload, cụ thể như sau:

 • Livechat:

  • Image < 20MB

  • File < 20MB

 • Facebook:

  • Image < 8MB

  • File < 20MB

 • Zalo:

  • Image < 1MB

  • File < 5MB

Last updated