Lịch sử thay đổi trạng thái agent

Báo cáo lịch sử trạng thái agent ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái và thời gian tương ứng, giúp quản lý kiểm tra thời gian làm việc và sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi

Giao diện Lịch sử thay đổi trạng thái agent

(1) Bộ lọc thông tin

 • Trạng thái: lọc theo trạng thái agent

 • Thời gian: lọc theo thời gian

 • Chọn agent: lọc theo tên tổng đài viên

 • Nhóm: lọc theo nhóm tổng đài viên, người dùng có thể chọn một hoặc một số nhóm tổng đài viên

(2) Bảng kết quả lịch sử thay đổi trạng thái

 • Tên agent: tên của tổng đài viên tương ứng.

 • Trạng thái: tên trạng thái của agent

  • Available: trạng thái gọi cấu hình tay của agent được chuyển sang Sẵn sàng (available) 

  • Lunch break: trạng thái gọi cấu hình tay của agent được chuyển sang Nghỉ trưa (lunch break)

  • Short break: trạng thái gọi cấu hình tay của agent được chuyển sang Nghỉ ngắn (Short break)

  • Not available: trạng thái gọi cấu hình tay của agent được chuyển sang Không sẵn sàng (not available)

  • Online: agent login vào StringeeX trên web hoặc mobile app

  • Logout: agent thao tác logout khỏi hệ thống hoặc mất kết nối internet

  • Lưu ý của trường trạng thái: Khi agent chỉ đăng nhập vào mobile app, trạng thái agent được chuyển sang online ngay sau khi đăng nhập thành công. Trong thời gian sử dụng trên điện thoại, nhiều trường hợp agent không thao tác trên StringeeX mobile app trong một khoảng thời gian, app sẽ tự động chuyển xuống chạy nền; hoặc agent tắt app (kill app) để tối ưu hiệu suất điện thoại. Khi đó trạng thái agent tự động chuyển offline và ghi nhận dòng trạng thái Logout ở báo cáo lịch sử thay đổi trạng thái agent. Tuy nhiên, agent vẫn có thể nhận cuộc gọi do tính năng push notification của mobile app

 • Thời lượng trạng thái: thời lượng kéo dài của mỗi trạng thái. Hệ thống chỉ ghi nhận thời lượng của một trạng thái cũ nếu agent đã chuyển sang trạng thái mới. Thời lượng trạng thái cũ bằng thời gian bắt đầu trạng thái mới trừ thời gian bắt đầu trạng thái cũ, riêng thời lượng trạng thái online bằng thời gian ghi nhận trạng thái Logout gần nhất sau đó trừ thời gian bắt đầu trạng thái online

 • Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu mỗi trạng thái

Last updated