15. Cách chuyển đổi hàng loạt liên hệ từ tài khoản quản lý này sang tài khoản quản lý khác

StringeeX hỗ trợ tính năng nâng cao Cấu hình tài khoản quản lý, hỗ trợ nhân sự mới quản lý các liên hệ và phiếu ghi của nhân sự cũ thông qua giao diện Liên hệ

Sau khi click vào Cấu hình tài khoản quản lý, admin có thể thao tác với các lựa chọn như minh hoạ dưới đây:

  • Thay thế: chức năng này sẽ thực hiện thay thế tài khoản quản lý trong tất cả liên hệ sang tài khoản quản lý khác. Chức năng cũng thay đổi trường giao cho sang agent mới với các phiếu ghi của liên hệ tương ứng

  • Xoá: chức năng này sẽ thực hiện xóa tài khoản quản lý trong tất cả liên hệ tài khoản đó đang quản lý

  • Xoá tất cả: chức năng này sẽ thực hiện xóa tất cả tài khoản quản lý trong tất cả liên hệ

Last updated