Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giám sát hàng đợi

Supervisor/ admin có thể giám sát thời gian thực trạng thái tiếp nhận cuộc gọi của hàng đợi tại menu Báo cáo -> Giám sát hàng đợi (số lượng khách hàng đang chờ trên hàng đợi, số lượng agent đang trả lời, số agent đang nhận đổ cuộc gọi…). Qua đó giúp quản lý đánh giá nhanh hàng đợi nào đang bị quá tải và đưa ra điều chỉnh kịp thời, ví dụ tăng agent trực ở hàng đợi có nhiều khách hàng đang chờ. Giao diện báo cáo phản ánh các chỉ tiêu theo từng hàng đợi: