Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giám sát chat

Supervisor/ admin có thể giám sát thời gian thực tất cả cuộc trò chuyện đang diễn ra trên hệ thống tại menu Báo cáo -> Giám sát chat. Đồng thời, StringeeX cho phép quản lý thực hiện các thao tác can thiệp nếu cần thiết.