Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Thêm/ sửa/ xóa trường cho phiếu ghi, liên hệ, doanh nghiệp

Tùy theo nghiệp vụ và nhu cầu quản lý, admin có thể tạo thêm/ sửa/ xóa các trường của phiếu ghi, liên hệ hoặc doanh nghiệp. Admin truy cập vào giao diện quản lý trường để xem các trường hiện tại và thêm/ sửa/ xóa trường bằng cách thao tác như sau: Cài đặt -> Cấu hình trường.