Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tôi muốn xem cuộc gọi vào đổ những agent nào?

Khi một cuộc gọi đi vào hàng đợi, hệ thống sẽ tìm agent rảnh tại thời điểm đó để đổ cuộc gọi. Doanh nghiệp có thể kiểm tra thông tin trên báo cáo lịch sử cuộc gọi để biết được: Để biết cuộc gọi có đổ vào agent hay không, doanh nghiệp có thể xem bằng hai cách: