Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Cài đặt cho agent gọi và nhận cuộc gọi trên IP phone như thế nào?

Để thiết lập cho agent nhận cuộc gọi và thực hiện cuộc gọi trên IP phone, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

1. Cấu hình SIPPHONE Account của agent vào IP phone

Bước 1: truy cập vào trang quản trị của IP phone. Doanh nghiệp thực hiện truy cập vào trang quản trị của IP phone bằng cách: Lưu ý: người dùng cần liên hệ bộ phận IT của doanh nghiệp mình, hoặc bộ phận quản lý IP phone để được hỗ trợ kiểm tra địa chỉ IP và lấy thông tin đăng nhập trang quản trị IP phone. Ví dụ địa chỉ IP của IP phone cần cấu hình là 192.168.1.54, người dùng gõ địa chỉ IP vào trình duyệt web và đăng nhập như sau: