Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo cuộc gọi

Báo cáo cuộc gọi thống kê số liệu từ tất cả các cuộc gọi vào và gọi ra trong khoảng thời gian nhất định, bao gồm các chỉ tiêu số lượng cuộc gọi, thời gian gọi và các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất tổng đài như tốc độ trả lời trung bình, trung bình thời gian cuộc gọi...
Giao diện báo cáo gồm 3 phần chính:

1. Các tiêu chí trên bộ lọc

(1) Thời gian: người dùng chọn khoảng thời gian xem báo cáo.
(2) Hàng đợi: người dùng chọn một hoặc nhiều hàng đợi cần xem báo cáo.
Lưu ý: hàng đợi dùng để tiếp nhận cuộc gọi vào, do vậy chỉ xem được thống kê các cuộc gọi vào nếu lọc theo Hàng đợi.
(3) Hotline: người dùng chọn xem báo cáo theo một hoặc một số hotline nhất định.

2. Các chỉ tiêu thống kê

Các chỉ tiêu được thống kê dạng số liệu tại mục (5) và biểu diễn dạng biểu đồ tương ứng tại mục (4). Các chỉ tiêu thống kê bao gồm:

Phần biểu đồ mặc định thể hiện chỉ tiêu Tổng cuộc gọi. Người dùng có thể click vào một chỉ tiêu bất kỳ để xem biểu đồ của chỉ tiêu đó. Ở hình ảnh trên, biểu đồ đang thể hiện chỉ tiêu Tổng cuộc gọi trong khoảng thời gian từ 26/02/2020 đến hết ngày 26/03/2020.

Lưu ý: các cuộc gọi nội bộ không được thống kê trên báo cáo này.