Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo chiến dịch

Báo cáo chiến dịch phản ánh tổng quan kết quả các chiến dịch gọi ra, bao gồm tổng cuộc gọi, số cuộc gọi kết nối thành công, số cuộc gọi thất bại và số khách hàng đã kết nối trong mỗi chiến dịch.
Báo cáo chiến dịch giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất các chiến dịch gọi ra và kịp thời thực hiện các điều chỉnh phù hợp.

Các trường thông tin trên báo cáo:
(1) Chiến dịch: tên chiến dịch gọi ra.
(2) Tổng cuộc gọi: số lượng cuộc gọi đã thực hiện.
(3) Cuộc gọi kết nối thành công: số lượng cuộc gọi agent và khách hàng đã kết nối được với nhau.
(4) Cuộc gọi thất bại: số lượng cuộc gọi agent và khách hàng chưa kết nối được với nhau.
(5) Khách hàng đã kết nối: số khách hàng hệ thống đã thực hiện gọi ra. Chỉ tiêu này thống kê theo số điện thoại khách hàng, không theo số cuộc gọi phát sinh.