Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Một số ứng dụng của Trigger

1. Tự động email thông báo cho agent được giao ticket gọi nhỡ (thiết lập hiển thị các thông tin của ticket trên email thông báo như tiêu đề ticket, nội dung ticket, url ticket…)

1.1. Ứng dụng:

Khi doanh nghiệp cài đặt tự động chia ticket gọi nhỡ, agent cần được thông tin ngay khi có ticket được chia cho mình để chủ động gọi lại khách hàng sớm nhất. Trên nội dung email thông báo, agent có thể xem các thông tin cơ bản (tiêu đề ticket, số ticket…) và click vào url để điều hướng ngay về chi tiết ticket được giao.

1.2 Các bước thiết lập Trigger:

Bước 1: Xác định điều kiện và hành động của Trigger

Bước 2: Thiết lập Trigger theo điều kiện và hành động đã xác định ở Bước 1.
Với hành động Email cho người, doanh nghiệp cần thiết lập tiêu dề và nội dung email tự động ( Có thể sử dụng các Placeholder sẵn có):

Bước 3: chọn Tạo mới hoặc Cập nhật để lưu thông tin.

1.3 Lưu ý:

2. Tự động đặt độ ưu tiên Khẩn cấp đối với ticket từ một số khách hàng nhất định

2.1. Ứng dụng

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp mong muốn đặt ưu tiên xử lý cao với một số khách hàng nhất định (ví dụ khách hàng VIP, khách hàng khó tính…). Doanh nghiệp có thể thiết lập trigger tự động đặt độ ưu tiên khẩn cấp cho ticket của các khách hàng này, giúp agent tiện quản lý và sắp xếp thứ tự xử lý ticket phù hợp.

2.2. Các bước thiết lập trigger

Ví dụ cần thiết lập độ ưu tiên khẩn cấp cho ticket của 2 doanh nghiệp là CTCP Stringee và St Peter JSC.
Bước 1: xác định điều kiện và hành động của trigger

Bước 2: thiết lập trigger theo điều kiện và hành động đã xác định ở Bước 1.

Bước 3: chọn Tạo mới hoặc Cập nhật để lưu thông tin.

3. Ticket được giao cho agent A thì tự động CCs agent B:

3.1. Ứng dụng

Vì lý do bảo mật, doanh nghiệp thường thiết lập chỉ cho phép agent nhìn thấy ticket giao cho mình. Tuy nhiên nhiều trường hợp quản lý cần bố trí nhân sự có kinh nghiệm theo dõi các ticket của nhân sự mới để hỗ trợ nhân sự mới. Doanh nghiệp có thể thiết lập trigger tự động CCs agent B trong các ticket giao cho agent A, khi đó agent B được nhìn thấy các ticket giao cho agent A và tiện hỗ trợ agent A xử lý công việc.

3.2. Các bước thiết lập trigger

Bước 1: xác định điều kiện và hành động của trigger.

Bước 2: thiết lập trigger theo điều kiện và hành động đã xác định ở Bước 1.

Bước 3: chọn Tạo mới hoặc Cập nhật để lưu thông tin.

4. Tự động gửi email phản hồi email khách hàng:

4.1. Ứng dụng

Doanh nghiệp tích hợp email vào portal StringeeX để nhận và trả lời email ngay trên StringeeX. Doanh nghiệp có thể thiết lập trigger phản hồi email khách hàng tự động với các tùy chọn tối ưu nội dung email để khách hàng tiện theo dõi.

4.2. Các bước thiết lập trigger

Ví dụ doanh nghiệp cần thiết lập mail trả lời tự động cho email sales@testportal-cxteam.stringeex.com.
Bước 1: xác định điều kiện và hành động của trigger.

Bước 2: thiết lập trigger theo điều kiện và hành động đã xác định ở Bước 1
Với hành động Email cho người, doanh nghiệp cần thiết lập tiêu đề và nội dung email tự động (có thể sử dụng các placeholder sẵn có).

Bước 3: chọn Tạo mới hoặc Cập nhật để lưu thông tin

4.3. Lưu ý

5. Tự động email thông báo quản lý khi người được giao trên ticket thay đổi

5.1. Ứng dụng

Trong nhiều trường hợp, quản lý có thể cần theo dõi agent có thay đổi trường Giao cho trên ticket hay không. Doanh nghiệp có thể thiết lập trigger để quản lý nhận được thông báo nếu trường Giao cho trên ticket thay đổi.

5.2. Các bước thiết lập trigger

Bước 1: xác định điều kiện và hành động của trigger.

Bước 2: thiết lập trigger theo điều kiện và hành động đã xác định ở Bước 1.
Với hành động Email cho người, doanh nghiệp cần thiết lập tiêu đề và nội dung email tự động (có thể sử dụng các placeholder sẵn có).

Bước 3: chọn Tạo mới hoặc Cập nhật để lưu thông tin.

5.3. Lưu ý

6. Tự động email thông báo agent khi agent được giao ticket

6.1. Ứng dụng

Trong nhiều trường hợp, quản lý hoặc agent cần giao ticket cho một agent khác tiếp tục giải quyết. Doanh nghiệp có thể thiết lập trigger tự động thông báo cho agent được giao ticket, để agent chủ động nắm thông tin và xử lý nhanh nhất.

6.2. Các bước thiết lập trigger

Bước 1: xác định điều kiện và hành động của trigger.

Bước 2: thiết lập trigger theo điều kiện và hành động đã xác định ở Bước 1.
Với hành động Email cho người, doanh nghiệp cần thiết lập tiêu đề và nội dung email tự động (có thể sử dụng các placeholder sẵn có):

Bước 3: chọn Tạo mới hoặc Cập nhật để lưu thông tin.

6.3. Lưu ý