Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo chiến dịch

Các báo cáo thống kê chiến dịch gọi ra gồm:

1. Báo cáo cuộc gọi

StringeeX hỗ trợ doanh nghiệp xem báo cáo tổng quan các chiến dịch gọi ra theo số khách hàng và trạng thái cuộc gọi tại giao diện Báo cáo -> Chiến dịch.