Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Mời user vào portal và tham gia portal như thế nào?

1. Mô tả vấn đề:

Trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp có thể cần mời thêm người dùng vào portal StringeeeX hiện tại.

2. Hướng xử lý:

2.1. Mời User vào Potal

Bước 1: từ giao diện tài khoản admin, doanh nghiệp chọn Cài đặt -> Tài khoản sử dụng portal -> Thêm người dùng Portal.

Bước 2: tại giao diện Gửi lời mời đến liên hệ, doanh nghiệp nhập các trường thông tin cần thiết và chọn Gửi lời mời.

Lưu ý: trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có thể chọn Hủy nếu muốn hủy thao tác hiện tại.

2.2. Tham gia Portal

Bước 1: người dùng được mời truy cập vào email admin đã gửi lời mời ở 2.1.
Lưu ý: nếu không thấy email mời tham gia portal ở hộp thư đến, người dùng có thể tìm trong Spam hoặc các thư mục khác trên email.
Bước 2: người dùng click vào link trên email mời tham gia portal, trình duyệt sẽ điều hướng về link lời mời. Tại đây người dùng chọn Tham gia (Join portal).

Bước 3: nếu người được mời chưa có tài khoản StringeeX, hệ thống sẽ chuyển đến trang đăng ký để người dùng đăng ký tài khoản. Tại giao diện này, người dùng nhập đủ các trường thông tin, chọn Tôi không phải là người máy và click Đăng ký miễn phí.

Sau khi đăng ký thành công, trình duyệt sẽ đăng nhập vào tài khoản người dùng vừa đăng ký và điều hướng về portal được mời để người dùng có thể sử dụng ngay.