Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Chuyển hàng loạt tài khoản quản lý trên liên hệ từ Agent này sang Agent khác

1. Mô tả vấn đề

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phát sinh nhu cầu chuyển hàng loạt tài khoản quản lý trên tất cả liên hệ đang thuộc quản lý của một agent (hoặc tất cả liên hệ đang không có agent quản lý) sang một hoặc một số agent khác. Ví dụ nhân viên nghỉ việc, điều chuyển công tác...

2. Lưu ý

3. Cách cài đặt

Sau khi thực hiện, agent quản lý tài khoản trên các liên hệ trước đây thuộc agent A sẽ được thay thế bởi B, C, D theo thứ tự xoay vòng lần lượt. Ở bước này, nếu doanh nghiệp không điền agent ở trường Tài khoản quản lý cũ, hệ thống hiểu là cần gán tất cả liên hệ đang trống trường agent quản lý cho các liên hệ ở trường Tài khoản quản lý mới.