Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Phân độ ưu tiên nhận cuộc gọi cho các nhóm trong hàng đợi như thế nào?

Tùy theo nghiệp vụ của mình, doanh nghiệp có thể thêm nhiều nhóm với độ ưu tiên khác nhau vào hàng đợi để tiếp nhận cuộc gọi vào từ khách hàng. Khi thao tác thêm nhóm vào hàng đợi, doanh nghiệp khai báo độ ưu tiên và phân loại chính/ phụ cho nhóm bằng cách bật/ tắt nút Ưu tiên và Nhóm chính/ Nhóm phụ. Dưới đây là một số ví dụ về cách thiết lập. VÍ DỤ 1: Doanh nghiệp muốn cài đặt cuộc gọi chờ trên hàng đợi tối đa 60s, thời gian đổ ở mỗi agent 20s và cuộc gọi chỉ đổ vào một nhóm các agent với độ ưu tiên như nhau. Doanh nghiệp cần thiết lập như sau: VÍ DỤ 2: Doanh nghiệp muốn cài đặt cuộc gọi chờ trên hàng đợi tối đa 60s, thời gian đổ ở mỗi agent 20s và: Doanh nghiệp cần thiết lập như sau: VÍ DỤ 3: Doanh nghiệp muốn cài đặt cuộc gọi chờ trên hàng đợi tối đa 80s, thời gian đổ ở mỗi agent 20s và: Doanh nghiệp cần thiết lập như sau: VÍ DỤ 4: Doanh nghiệp muốn cài đặt cuộc gọi chờ trên hàng đợi tối đa 90s, thời gian đổ ở mỗi agent 15s và: Doanh nghiệp cần thiết lập như sau: Lưu ý: