Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Agent không gọi ra được

1. Mô tả vấn đề:

Agent thực hiện gọi ra nhưng hệ thống báo “Đã kết thúc” luôn như hình sau:

2. Các nguyên nhân chủ yếu và hướng xử lý

2.1. Số hotline agent sử dụng để gọi ra không được phép gọi ra

Từ giao diện tài khoản admin, chọn Cài đặt => Cấu hình tổng đài => Số hotline, tại cột “Gọi ra” xem số hotline có được phép gọi ra hay không:

Nếu số hotline chưa được phép gọi ra, doanh nghiệp click “Sửa” để thiết lập lại.

2.2. Số hotline được phép gọi ra nhưng agent không nằm trong danh sách nhóm được gọi ra từ số hotline đó:

Từ giao diện tài khoản admin, chọn Cài đặt => Cấu hình tổng đài => Số hotline => tại cột Nhóm được gọi ra, click vào các nhóm xem Agent có nằm trong các nhóm đó hay không:

Nếu agent không nằm trong các nhóm được gọi ra, doanh nghiệp cần thêm agent vào một trong các nhóm này.

2.3. Agent được cấu hình không cho phép gọi ra ngoài giờ làm việc

Doanh nghiệp cần kiểm tra thời điểm gọi ra có phải ngoài giờ hành chính hay không và agent có được gọi ra ngoài giờ hành chính không. Để kiểm tra agent có được gọi ra ngoài giờ hành chính hay không, từ giao diện tài khoản admin doanh nghiệp chọn Cài đặt => Cấu hình tổng đài => Agent:

2.4. Số hotline không gọi ra được do hết tiền hoặc bị nhà mạng chặn chiều gọi ra