Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giới thiệu chung và cách gửi tin nhắn

1. Giới thiệu chung

2. Cách gửi tin nhắn

2.1. Gửi tin nhắn riêng lẻ cho khách hàng

2.2. Gửi tin nhắn hàng loạt cho nhiều khách hàng