Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Phân quyền người dùng theo vai trò admin, supervisor và agent

1. Giới thiệu chung

StringeeX phân quyền người dùng theo 3 vai trò: admin, supervisor và agent. Việc phân quyền giúp doanh nghiệp vận hành tổng đài theo cơ chế phù hợp với cấu trúc quản lý thực tế của doanh nghiệp. Ví dụ một doanh nghiệp sử dụng StringeeX cho một khối kinh doanh gồm 15 nhân sự sau: Admin mời đầy đủ các người dùng vào portal và phân quyền như sau để sử dụng tổng đài: Sau đó, admin truy cập Cài đặt -> Cấu hình tổng dài -> Nhóm để tạo 3 nhóm và thêm các agent vào nhóm như sau:

2. Bảng phân quyền chi tiết theo vai trò

Lưu ý: