Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Quản lý phiếu ghi

StringeeX sử dụng hệ thống phiếu ghi và quản lý theo phiếu ghi để theo dõi các vấn đề phát sinh với khách hàng gồm cuộc gọi ra/vào, các tương tác livechat/ email/ facebook/ zalo.

1. Giao diện danh sách phiếu ghi:

Khi truy cập vào menu Phiếu ghi, agent có thể nhìn thấy toàn bộ các phiếu ghi và tổng quát các trường thông tin chung của phiếu ghi.

2. Giao diện chi tiết phiếu ghi:

Giao diện chi tiết của phiếu ghi được chia thành 3 phần chính: