Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giao diện và tính năng

1. Giao diện chat phía agent

2. Các tính năng hỗ trợ

2.1. Định tuyến chat tự động tới agent/bộ phận theo nhiều luật (xoay vòng/kỹ năng của agent...)

2.2. Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng chat đến

2.3. Tạo phiếu ghi chat nhỡ nếu agent không tiếp nhận

2.4. Thiết lập mẫu trả lời nhanh

2.4.1. Thiết lập mẫu trả lời nhanh

2.4.2. Sử dụng mẫu trả lời nhanh

2.5. Gửi ảnh/ file khi chat

2.6. Cho phép agent xem thông tin về thiết bị của khách hàng đang chat

2.7. Cho phép khách hàng đánh giá cuộc trò chuyện với agent