Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo và thống kê chat

1. Báo cáo chat

1.1. Thống kê chat

1.2. Lịch sử chat

1.2.1. Các tiêu chí trên bộ lọc

1.2.2. Các trường thông tin của cuộc trò chuyện

1.3. Hiệu suất chat

1.3.1. Các tiêu chí trên bộ lọc

1.3.2. Các trường thông tin trên báo cáo