Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Thiết lập chiều gọi ra và gọi vào

Sau khi doanh nghiệp được kích hoạt sử dụng StringeeX và đã có số hotline trên portal, doanh nghiệp cần vào tài khoản admin thiết lập chiều gọi ra và nhận cuộc gọi vào cho portal.

1. Thiết lập chiều nhận cuộc gọi vào: 2. Thiết lập chiều gọi ra: