Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Quản lý nhóm

StringeeX cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý tập trung các nhóm ở giao diện Danh sách nhóm.
Để tạo và quản lý các nhóm đã tạo, từ giao diện tài khoản admin, doanh nghiệp chọn Cài đặt -> Cấu hình tổng đài -> Nhóm. Giao diện danh sách nhóm sẽ hiển thị. Tại giao diện này, doanh nghiệp có thể: