Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Không gọi ra hoặc nhận được cuộc gọi trên IP phone

1. Mô tả vấn đề:

Agent gọi ra/ nhận cuộc gọi vào trên web/ app thì bình thường nhưng không gọi ra/ nhận cuộc gọi được trên IP phone.

2. Nguyên nhân:

Có thể do một trong các nguyên nhân sau:

3. Hướng xử lý