Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Cách cài đặt đổ cuộc gọi về số điện thoại cá nhân Agent

1. Mô tả vấn đề

Trường hợp agent không tiện online trên web đồng thời chất lượng internet không đảm bảo cho sử dụng StringeeX trên mobile app, doanh nghiệp có thể cài đặt cuộc gọi vào đổ về số điện thoại cá nhân của agent.

2. Lưu ý

Với phương thức đổ cuộc gọi về số điện thoại cá nhân của agent, khi có cuộc gọi vào, hệ thống StringeeX sẽ phát sinh thêm một cuộc gọi từ hotline doanh nghiệp đến số điện thoại agent để kết nối agent với khách hàng. Do vậy:

3. Cách cài đặt:

3.1. Chọn phương thức đổ cuộc gọi cho agent:

3.2 Cài đặt số hotline doanh nghiệp dùng gọi ra số điện thoại cá nhân agent

Để kết nối khách hàng và agent, doanh nghiệp cần cài đặt hotline dùng để gọi ra số điện thoại cá nhân agent. Việc cài đặt được thực hiện riêng cho từng hàng đợi.
Doanh nghiệp thao tác từ giao diện tài khoản admin: Cài đặt -> Cấu hình tổng đài -> Hàng đợi -> chọn Sửa ở hàng đợi cần thiết lập -> tại giao diện Cập nhật hàng đợi, doanh nghiệp chọn hotline gọi ra ở From number callout to agent -> chọn Cập nhật hàng đợi để lưu.

Lưu ý: nếu trên hàng đợi có agent nhận đổ cuộc gọi về số điện thoại cá nhân, nên cài đặt agent time out khoảng 20s trở lên, do có độ trễ vài giây để hệ thống thực hiện cuộc gọi kết nối từ hotline đến số điện thoại cá nhân agent.