Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo lịch sử thay đổi trạng thái agent

Báo cáo lịch sử thay đổi trạng thái agent phản ánh lịch sử thay đổi trạng thái và thời trạng thái tương ứng của agent, giúp quản lý theo dõi việc tuân thủ thời gian làm việc và sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi của agent.
Báo cáo ghi nhận tất cả các lần thay đổi trạng thái của agent, cùng thời lượng tương ứng mỗi trạng thái. Các thao tác làm thay đổi trạng thái của agent đều được ghi nhận, bao gồm agent tự thay đổi trạng thái (đăng nhập/ đăng xuất, chuyển trạng thái gọi cấu hình tay…) và supervisor/ admin thay đổi trạng thái gọi cấu hình tay cho agent.
Báo cáo chỉ thống kê các agent có thay đổi trạng thái trong khoảng thời gian tương ứng.

(1) Trạng thái: lọc theo trạng thái agent.
(2) Chọn agent: lọc theo tên agent.
(3) Thời gian: lọc theo thời gian.
(4) Nhóm: lọc theo nhóm agent, người dùng có thể chọn một hoặc một số nhóm agent

(5) Tên agent: tên của agent.
(6) Trạng thái: tên trạng thái của agent

(7) Thời lượng trạng thái: thời lượng kéo dài của mỗi trạng thái. Hệ thống chỉ ghi nhận thời lượng của một trạng thái cũ nếu agent đã chuyển sang trạng thái mới. Thời lượng trạng thái cũ bằng thời gian bắt đầu trạng thái mới trừ thời gian bắt đầu trạng thái cũ, riêng thời lượng trạng thái Online bằng thời gian ghi nhận trạng thái Logout gần nhất sau đó trừ thời gian bắt đầu trạng thái online.
VD agent Hồng Nhung chỉ sử dụng phần mềm trên desktop web, có lịch sử thay đổi trạng thái ngày 08/04/2020 như sau:

Trong thời gian báo cáo:

(8) Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu mỗi trạng thái.