Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Quản lý chiến dịch

Doanh nghiệp có thể thực hiện các thao tác quản lý đối với chiến dịch gọi ra:

1. Xem danh sách các chiến dịch

Doanh nghiệp xem danh sách tất cả chiến dịch gọi ra tại giao diện Cài đặt -> Quản lý chiến dịch -> Danh sách chiến dịch. Các chiến dịch được mặc định sắp xếp theo thời gian tạo từ gần tới xa: