Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tạo mới trigger

Doanh nghiệp có thể thiết lập nhiều trigger khác nhau theo nhu cầu và nghiệp vụ của mình. Để tạo mới một trigger, doanh nghiệp thao tác từ giao diện tài khoản admin như sau:

Bước 1: chọn Cài đặt -> Cấu hình Trigger -> Thêm mới trigger.
Bước 2: tạo các trường thông tin cho trigger.

Ở ví dụ bên dưới, khi điều kiện được đáp ứng, trường CCs trên phiếu ghi được tự động gán agent Minh Châu.

Bước 3: chọn Tạo mới để lưu Trigger hoặc Hủy bỏ để hủy thao tác hiện tại. Trigger sau khi được tạo mới mặc định ở trạng thái Đang hoạt động.