Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giới thiệu chung Trigger

Trigger là một thiết lập để hành động tự động xảy ra khi ticket được tạo/ cập nhật và đáp ứng đủ một số điều kiện nào đó. Trigger giúp doanh nghiệp tự động hơn trong phân luồng công việc, thông báo đến khách hàng hoặc agent. Ví dụ: tự động thông báo đã tiếp nhận email đến khách hàng gửi email vào hòm mail doanh nghiệp, tự động email thông báo agent được giao ticket cuộc gọi nhỡ… StringeeX cho phép doanh nghiệp tạo các trigger với số lượng không giới hạn.

1. Thành phần và hoạt động của trigger

1.1 Hai thành phần của trigger:

Trigger được cấu thành từ hai thành phần là Điều kiện và Hành động, trong đó:

Ví dụ trigger tự động đặt độ ưu tiên Khẩn cấp cho ticket của liên hệ thuộc doanh nghiệp ABC:

Sau khi trigger được kích hoạt, các ticket tạo mới hoặc cập nhật đáp ứng điều kiện “Doanh nghiệp là ABC” thì trường Ưu tiên trên ticket được tự động cập nhật là “Khẩn cấp”

1.2. Cách thức hoạt động của trigger:

Chỉ khi ticket được tạo mới hoặc cập nhật thỏa mãn tất cả 2 điều kiện trên, hệ thống kích hoạt hành động chuyển trường Ưu tiên trên ticket thành “Khẩn cấp”.

Ví dụ có 2 trigger:
Trigger A: Ticket của doanh nghiệp ABC thì giao cho agent Nguyễn Mai.
Trigger B: Ticket được giao cho agent Nguyễn Mai thì CCs agent Đặng Lan (giả sử agent Đặng Lan là người hỗ trợ agent Nguyễn Mai, do đó agent Lan cần được CCs để xem các ticket giao cho agent Mai).
Khi một ticket được tạo và gán với liên hệ thuộc doanh nghiệp ABC, quá trình sau sẽ xảy ra:

2. Một số ứng dụng của trigger

3. Quản lý trigger

Admin cài đặt và quản lý trigger tại menu Cài đặt -> Cấu hình Trigger. Tại đây admin có thể xem danh sách các trigger hiện tại và thực hiện các thao tác quản lý như: tạo mới trigger, sửa trigger, xóa trigger, vô hiệu hóa/ kích hoạt trigger, nhân bản trigger.

Chỉ các trigger ở trạng thái đang hoạt động mới được kiểm tra điều kiện và kích hoạt hành động nếu điều kiện được đáp ứng. Doanh nghiệp có thể chuyển trạng thái trigger từ Đang hoạt động sang Hoạt động và ngược lại.